1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme Cendere Yolu No:23 Kağıthane İstanbul
 adresinde mukim Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra Adil Işık olarak anılacaktır) ile www.adl.com.tr internet sitesine(Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) üye olan kullanıcı (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.) arasında aktedilmiştir. 
İşbu sözleşme yukarıda adı gösterilmiş internet sitesine üye olmak ve siteyi kullanmak için gerekli şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

2.1 Üye www.adl.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Adil Işık in işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Üye yanlış bilgi vermesi halinde sözleşmenin Adil Işık tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın derhal sona erdirebileceğini kabul eder.

2.2 Üye, Adil Işık tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullandıramaz. Üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında üye tarafından verilmiş olunan elektronik posta adresi üyeye özeldir ve üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Adil Işık e karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, Adil Işık in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3 Üye www.adl.com.tr internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
Üye, Adil Işık’ sin işbu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.4 Adil Işık, internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Adil Işık internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

2.5 Adil Işık, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.6 Üye, www.adl.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.7 Üye tüm hakları Adil Işık e ait olan ve www.adl.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. her türlü eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Aksi takdirde Üye, Adil Işık in uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.8 Adil Işık, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üye, www.adl.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Adil Işık ‘ e yönelik tüm tazminat talep haklarından peşinen ve gayrikabilirücu feragat etmiştir. 

2.9 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve/veya verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde Üye, bundan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olacağını ve Adil Işık ‘in işbu sebeple uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.10 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Adil Işık ‘ i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Adil Işık ‘ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.11 www.adl.com.tr ’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul, beyan ve kabul eder. Üye, www.adl.com.tr’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini noter aracılığı ile bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini noter aracılığı ile bildirmediği sürece Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.adl.com.tr numaralı Adil Işık müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. Üye kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin silinmesini istediği takdirde işbu hususu noter aracılığı ile Adil Işık e bildirmek zorundadır.

2.12 Adil Işık, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

2.13 Adil Işık kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Adil Işık, üyenin www.adl.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı tüm hareketleri kaydetme ve bu kayıtları saklama hakkını haizdir, Üye işbu hususu peşinen kabul etmiştir.

2.14 www.adl.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Adil Işık sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.adl.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.15 Adil Işık İnternet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Adil Işık İnternet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.16 Adil Işık ‘ in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Adil Işık ‘ in hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.17 www.adl.com.tr’ nin satışları stoklar ile sınırlıdır www.adl.com.tr stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazda teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.adl.com.tr veya Adil Işık mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.adl.com.tr ’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.adl.com.tr’ ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.adl.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.18 Adil Işık ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.adl.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

3. İhtilaflerin Halli:

3.1 Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Adil Işık defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Adil Işık kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

3.3 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

4. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini noter aracılığı ile göndereceği bir ihtarname ile iptal etmesi veya Adil Işık tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi

Adil Işık, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, elektronik posta vb.) üyelerinden talep etmektedir.

Adil Işık tarafından toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen Elektronik postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Adil Işık ve/veya Eroğlu iştirakleri bünyesinde kullanılmaktadır.

Adil Işık, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, Adil Işık ve/veya Eroğlu iştirakleri dışındaki üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Adil Işık, elektronik posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Yine Adil Işık Üye’ nin siteye erişmek için kullandığı İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bilgileri de toplayabilir.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Adil Işık müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Adil Işık ve/veya Eroğlu iştiraklerinin iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Üye, herhangi bir zamanda günlük elektornik posta gönderim listesinden çıkmak istediğinde, gönderilen elektronik postalada bulunan “............................... dan çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak elektronik posta üyeliğinden çıkabilir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Adil Işık veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Adil Işık arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca www.adl.com.tr internet sitesinde kişisel bilgilerin ve üye hsabının güvenliği için tüm dünyada yüksek güvenlik sağlayan SSL sertifikası ile 128 bit şifreleme uygunlanmaktadır. Bu bilgiler şifrelenerek 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmektedir. Ödeme işlemininde kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman sistemimize kaydedilmemektedir.

Şartlar ve Koşullar
İnternet Sitesi Kullanım Şartları

Genel

Adil Işık, Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin tescilli markası olup www.adl.com.tr internet sitesi ise Adil Işık’ in internet mağazasıdır. İşbu İnternet Sitesine (www.adl.com.tr) erişim, işbu İnternet Sitesinin kullanımı ile işbu İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılan ürünler ve hizmetler aşağıda verilen şartlara, koşullara ve duyurulara tabidir. Üye hizmetleri kullanmakla, Adil Işık ‘ tarafından dilediği zaman değiştirilebilecek Hizmet Koşullarının tamamını kabul etmiş sayılır. Hizmet Koşulları üzerinde yapılmış olabilecek değişikliklerden haberdar olmak için Üyenin bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmesi gereklidir. Bu İnternet Sitesine erişim geçici süreliğine sağlanmış olup, Adil Işık hizmetleri önceden haber vermeksizin geri çekme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Ne kadar süreliğine olursa olsun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple İnternet Sitesine erişilememesinden Adil Işık mesul değildir. Zaman zaman İnternet Sitesinin belirli veya tüm bölümlerine erişimi Adil Işık tarafından kısıtlanabilir. Adil Işık tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu İnternet Sitesinin Hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma veya değiştirme hakkını haizdir.

Gizlilik Politikası

Üyelere ait bilgilerin kullanım şekli ve şartları Gizlilik Politikası bölümünde gösterilmiştir. Üye işbu internet Sitesini kullanmakla burada yapılan işlemleri onaylamış ve verdiği bilgilerin doğruluğunu garanti ettiğini kabul ve beyan eder..

Yasaklar

Üye işbu İnternet Sitesini kullanması ve/veya İnternet Sitesi veya onun link oluşturduğu diğer siteler üzerindeki herhangi bir malzemeyi indirmesi nedeniyle bilgisayar donanımına, bilgisayar programlarına, verilere veya Üyeye ait diğer malzemelere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan Adil Işık in mesul olmadığını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Fikri Mülkiyet, Yazılım ve İçerik

İnternet Sitesinde ve/veya onun aracılığıyla Üye’ ye sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri mülkiyet hakları, Adil Işık mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Adil Işık, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Üye, yalnızca kendi kişisel kullanımı için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilir. Üye, kendisine sunulan veya işbu İnternet Sitesinde görünen hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamaz.Aksi takdirde Adil Işıkin uğrayacağı her türlü zararı tazmine deceğini gayrikabilirücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Satış Koşulları

Üye, sipariş vermekle, ürünü aşağıdaki şart ve koşullar altında ve bunlara tabi olarak satın almayı teklif etmiş olur. Bütün siparişlerde, ürünün mevcut olması ve sipariş bedelinin teyit edilmesi gereklidir. Dağıtıma çıkma süreleri ürünün mevcut olup olmamasına göre değişir ve teslimat süresine ilişkin verilen her türlü teminat veya beyan, Türkiye içinde sınırlı olup posta gecikmesi veya mücbir sebepler gibi Adil Işık den kaynaklanmayan sebeplerden dolayı gecikmelere tabidir. Ayrıntılı bilgi “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Mesafeli Satış Sözleşmesindedir. Adil Işık ile sözleşme yapabilmek için Üyenin 18 yaşın üzerinde olması ve Adil Işık tarafından kabul edilen bir banka tarafından verilmiş geçerli bir kredi kartı veya banka (debit) kartına sahip olması gereklidir. Adil Işık, Üye tarafından yapılan herhangi bir isteği geri çevirme hakkını saklı tutar. Üyenin siğarişinin kabul edilmesi halinde elektronik posta ile üyeye haber verilecektir. Üye sipariş vermek ile Adil Işık’ e vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, siparişi oluştururken kullandığı kredi veya banka (debit) kartının yetkili kullanıcısı olduğunu ve malların maliyetini karşılamaya yetecek kadar para kaynağının olduğunu taahhüt etmiş olur. Adil Işık reklamı yapılan bütün fiyatları dilediği zaman ve haber vermeksizin değiştirme hakkını haizdir.

Sözleşmemiz

Üye tarafından sipariş verildiğinde, siparişin alındığını teyit eden bir onay maili gönderilecektir. Bu elektronik posta yalnızca onay niteliğinde olup üyenin siparişinin kabul edildiği anlamına gelmeyecektir. Adil Işık, Üye’ nin sipariş ettiği ürünlerin dağıtıma çıktığını teyit eden bir elektronik posta gönderene dek Üye ile Adil Işık ararasında bir sözleşme oluşturulmayacaktır. Yalnızca ürünler dağıtıma çıktığı zaman gönderilen teyit mailinde listelenen ürünler düzenlenen sözleşmeye dâhil edilecektir . Üye, sipariş ettiği ürünlerin sipariş durumu “ÜRÜNLERİNİZ KARGO İÇİN HAZIRLANIYOR” aşamasına kadar Müşteri Hizmetlerini telefon ile arayarak siparişini iptal edebilir. Ürünlerin bu aşamaya gelmesinden sonra iptali mümkün olmamaktadır ancak Üye’ nin Tüketici Kanunu’ ndan kaynaklanan hakları saklıdır.

Fiyatlandırma ve Mevcut Olma Durumu

Bu İnternet Sitesinde görünen bütün bilgilerin, açıklamalar ve fiyatlar da hatalar meydana gelebilir. Üye tarafından sipariş edilen herhangi bir ürünün fiyatına ilişkin bir yanlışlık yapıldığını tespit edilir ise, bu durumdan Üye en kısa sürede haberdar edilecek ve Üye’ ye siparişini doğru fiyat üzerinden yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneği sunulacaktır. Üye’ ye ulaşılamaması durumunda siparişi iptal edilmiş olarak işleme alınacaktır. Üye siparişi iptal ederse ve ürünlerin ücretini ödemişse, ödenen ücretin tamamı Üye’ ye iade edilecektir. Uygulanabildiği durumlarda fiyatlara KDV dâhildir.

Ödeme

Kredi kartı ve Banka (Debit) Kart ile oluşturulan sipariş alındığında, işlemi gerçekleştirmek için yeterli para kaynağı olduğundan emin olmak amacıyla ödeme yapılan kart standart ön provizyon kontrolünden geçirilir. Ön provizyon kontrolü tamamlanmadan ürünler dağıtıma çıkarılmaz. Ücret, sipariş kabul edildikten sonra üye kredi kartının borç hanesine geçecektir.

Hediye Çekleri

Hesap sahiplerine hediye çeki tanımlanabilir. Hediye çekleri yalnızca tanımlama yapılan hesaplardan yapılan alışverişler için geçerlidir. Hediye çekleri kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu internet sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. Adil Işık mağazalarında geçerli değildir.
İndirim / Promosyon Kodları 
Zaman zaman işbu İnternet Sitesinden yapılan herhangi veya belirli bir alışverişte geçerli olmak üzere promosyon kodları da sunulabilir. İndirim kodları kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu internet sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. Adil Işık mağazalarında geçerli değildir.

Sorumluluk

Site aracılığıyla satın alınan ürünlere karşı Adil Işık ‘ in sorumluluğu Satış Koşullarına tabidir. Site içeriğinin hazırlanmasında gereken her türlü ihtimam gösterilmiştir. Ancak Üye’ nin hatalar veya noksanlara veya sitede karşılaşabileceği teknik sorunlara karşı Adil Işık’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitenin veya onun link oluşturduğu herhangi bir siteyle bağlantılı olarak Üyenin veya üçüncü bir tarafın edeceği zarar ve ziyan ile ilgili olarak Adil Işık’ in (sözleşmeden, ihmalden veya başka bir sebepten kaynaklanan) hiçbir mesuliyet bulunamaktadır.

Geçersizlik

Hizmet Koşullarının herhangi bir kısmı uygulanamaz hale gelirse Hizmet Koşullarının diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağını Üye peşinen kabul etmiştir.


Feragat

Üye’ nin işbu şartları ihlal etmesi sonrası ve Adil Işık ‘ tarafından yasal hakların kullanılmamış olması, Adil Işık’ in bu hak ve talepelrden feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi İşbu şart ve koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak olup bu koşullarla bağlantılı bir ihtilaf veya hak iddiası olursa, söz konusu ihtilaf veya hak iddiası Türk Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden doğacak her türlü

Şifre ve hesap güvenliği

Üye’ nin internet sitesinde kaydedilen verilerine erişebilmesi için hesap ve şifre bilgilerini (oturum açma bilgilerinizi) girmesi gerekmektedir. Oturum açma bilgilerini ve hesap kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak Üye’nin mesuliyetindedir. Üye’ nin oturum açma bilgileri konusunda endişeleri varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsa derhal Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek Adil Işık ‘ i bilgilendirmelidir. Üye, hesabınızı istediği zaman devre dışı bırakabilir.

Virüsler, hackleme ve diğer suçlar

Üye, virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı veya kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı malzeme bulaştırarak İnternet Sitesini kötüye kullanmayacaktır. Üye, siteye, sitenin depolandığı sunuya veya siteye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmeyecektir. Üye, hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla siteye saldırmayacaktır. Bu hükmün ihlali durumunda Adil Işık, Üye’ nin siteyi kullanma hakkı derhal sonlandıracak ve yasal mercilere başvuracaktır. Adil Işık’ in her türlü tazminat talep hakları saklı olup, Üye’ Adil Işıkin işbu sebeple uğradaığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

ADIL IŞIK

Ünvanı : Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi : Cendere Yolu No:23 Kağıthane İstanbul

Telefon : +90 212 295 66 55 / 09.00 - 18.30

E-Posta : info@adl.com.tr